"stylesheet"/>


Logo El Masroig

El Masroig

Priorat
Notícies

Convocatòria per a la provisió interina de la plaça de secretaria d'intervenció de l'agrupació de municipis del Masroig - Bellmunt del Priorat.

Convocatòria per a la provisió interina de la plaça de secretaria d'intervenció de l'agrupació de municipis del Masroig - Bellmunt del Priorat.

PUBLICACIÓ DOGC Núm. 7557 - 13.2.2018: EDICTE sobre convocatòria per a la provisió interina de la plaça de secretària d'intervenció de l'agrupació de municipis del Masroig - Bellmunt del Priorat.

 

 

EDICTE sobre convocatòria per a la provisió interina de la plaça de secretària d'intervenció de l'agrupació de municipis del Masroig - Bellmunt del Priorat. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 21, de 30 gener 2018, es van publicar íntegres les Bases que han de regir la convocatòria per a la provisió interina de la plaça de Secretària Intervenció de l'Agrupació de Municipis del Masroig - Bellmunt del Priorat pel sosteniment en comú del lloc de treball únic de Secretària Intervenció, reservada a Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala de Secretaria Intervenció. L'impuls, enllaç i coordinació del procés selectiu correspon a l'Ajuntament del Masroig, cap de l'Agrupació.

 

El termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció serà de 20 dies naturals comptats de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Els successius anuncis relacionats amb la convocatòria, quan pertoquin de conformitat amb les Bases aprovades, s'inseriran únicament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i/o Tauler d'Edictes i Anuncis Oficials i web municipal.

 

El Masroig, 31 de gener de 2018

Ferran Masip i Bargalló

Alcalde

 

 

AJUNTAMENT DEL MASROIG

 

 

EDICTE

 

 

Aprovades per Resolució d’Alcaldia de data 22 de gener de 2018 les Bases per a la provisió interina de la plaça de Secretària Intervenció de l’Agrupació del Masroig - Bellmunt del Priorat per sosteniment en comú lloc de treball únic Secretària Intervenció, reservada a Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala de Secretaria Intervenció, es dona publicitat a la convocatòria del corresponent procés selectiu d’acord amb les bases aprovades :

 

 

Base 1a.  Objecte de la convocatòria

 

La provisió, en règim d’interinatge, de la plaça de Secretària Intervenció d’aquesta Agrupació del Masroig - Bellmunt del Priorat per sosteniment en comú lloc de treball únic Secretària Intervenció, reservada a Funcionaris amb Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala de Secretaria Intervenció, Grup i subgrup de funció A1, nivell CD 26, i Complement Específic.

 

L’impuls, enllaç  i coordinació del procés selectiu s’assumeix per l’Ajuntament del Masroig, cap de l’Agrupació.

 

 

Base 2a.  Procés de selecció

 

El procés de selecció dels aspirants s’articula en una primera fase d’acreditació de coneixement de la llengua catalana, una segona de caràcter teòric – pràctic, una tercera de valoració dels mèrits al·legats, i una quarta d’entrevista personal, de les quals només les dues primeres seran eliminatòries.

 

 

Base 3a. Requisits per a participar en la selecció

 

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents :

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola

 

b) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

 

c) Estar en possessió de la titulació de Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres.

 

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.

 

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris.

 

f) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.

 

g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1 - coneixements de nivell de suficiència de català, antic nivell C) de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Pels aspirants que no acreditin la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció habilitarà una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

-        les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de qualsevol dels Ajuntaments del Masroig i Bellmunt del Priorat, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,

-        les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per qualsevol dels Ajuntaments del Masroig i Bellmunt del Priorat dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

 

 

Base 4a.  Sol·licituds

 

Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud i liquidar la taxa dels drets d’examen.

 

D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que serà l’Ajuntament del Masroig.

 

Les sol·licituds s'adreçaran al President de la Corporació i es podran presentar al registre general de, indistintament, qualsevol de les dues Entitats locals integrades en l’Agrupació, durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.

 

Els candidats adjuntaran a la sol·licitud la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, segons l’establert a la Base 8a.C

 

 

Base 5a.  Drets d’examen

No s’exigeixen.

 

Base 6a.  Admissió d’aspirants

 

El President de la Corporació dictarà resolució en el termini màxim d'un mes per declarar aprovades provisionalment les llistes de persones aspirants admeses i excloses. En l’esmentada resolució s’han d’indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades dels aspirants admesos i exclosos i s’ha determinar el lloc, data i hora de començament de la selecció i la composició del Tribunal.

 

Aquesta resolució s’ha de fer pública al  Tauler d’Edictes i Anuncis Oficial de totes dues Corporacions, i al BOP de Tarragona i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

En el cas de no existir persones aspirants excloses, l’anterior resolució tindrà caràcter definitiu.

 

Els aspirants admesos seran convocats en crida única, i l'ordre d'actuació serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual comenci el primer cognom.

 

 

Base 7a.  Tribunal qualificador

 

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu es nomenarà pel President de la Corporació amb l’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, i tindrà la següent composició:

 

PRESIDENT: un/a Funcionari/nària designat/da per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, amb nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’accés a l’Escala.

 

VOCALS:

 

Vocal 1er : la Secretària SAM que assisteix a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.

 

Vocal 2n : un/a Funcionari/nària amb Habilitació de caràcter nacional designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’accés a l’Escala

 

Vocal 3r : un/a Funcionari/nària amb Habilitació de caràcter nacional designat/da per l’Alcaldia. a Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, amb nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’accés a l’Escala.

 

Vocal 4r : el Secretari SAM que assisteix l’Ajuntament del Masroig, que alhora actuarà com a Secretari del Tribunal.

 

El nomenament inclourà tant titular com suplent.

 

El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.

 

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del Secretari.

 

El Tribunal està facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol incidència del procés de selecció, sent els seus Acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l’Alcaldia.

 

La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, corresponent al Tribunal, a aquests efectes, la Categoria 1a de les previstes al seu Annex IV.

 

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de la resolució per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.

 

De cada Sessió que faci el Tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

 

 

Base 8a. Procés de selecció

 

El procés de selecció constarà de les següents fases :

 

A.- Primera fase: coneixement de la llengua catalana, de caràcter eliminatori.

 

Els aspirants acreditaran el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català, o algun dels certificats o títols equivalents que s'esmenten en el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i  certificació de coneixements de català i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

 

Així mateix és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

 

En el cas que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentat, haurà de realitzar les proves que proposi el Tribunal per tal d'avaluar aquests coneixements. Els membres del tribunal estaran assessorats, si s'escau, per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.

 

La prova es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no superin la prova de català no passaran a la fase següent

 

B. Segona fase: prova teòrica – pràctica, de caràcter eliminatori.

Els aspirants hauran de resoldre per escrit el supòsit o supòsits teòric – pràctics que plantegi el Tribunal sobre les matèries següents del Programa de matèries comunes de les proves selectives d’accés a la Subescala de Secretària Intervenció (Annex II de l’Ordre HAP/1500/2016, de 18 de juliol – BOE núm. 228, de 21 de setembre de 2016 –) :

1.     Procediment administratiu (Temes 21 a 26).

2.     Contractació del Sector Públic (Temes 29 a 33).

3.     Patrimoni (Temes 36 i 47).

4.     Pressupost i despesa pública (Temes 50 a 58).

 

El Tribunal determinarà el termini dels qual disposaran els aspirants per l'exercici en funció del supòsit o supòsits plantejats.

 

La prova es qualificarà de 0 a 20 punts, sent necessari per superar-la obtenir un mínim de 10 punts.

 

C. Tercera fase: valoració dels mèrits, no eliminatòria.

 

El Tribunal avaluarà els mèrits degudament al·legats per les persones aspirants en el termini de presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el següent barem :

 

1. Experiència professional, fins a un màxim de 8 punts :

1.1 Experiència professional en l’exercici de funcions reservades a FHN, fins a un màxim de 4 punts :

a)    Experiència professional en el desenvolupament, mitjançant nomenament accidental o interí, de funcions reservades a la Subescala de Secretaria Intervenció, 0,50 punts/mes treballat, amb un màxim de 3 punts.

b)    Experiència professional en el desenvolupament, mitjançant nomenament accidental o interí, de funcions reservades a diferent Subescala, 0,20 punts/mes treballat, amb un màxim d’1 punts.

1.2  Experiència professional en l’Administració sota qualsevol forma de nomenament, i tant de règim funcionarial com laboral, fins a un màxim de 4 punts, :

a)    Experiència professional en l’Administració Local, en qualsevol Subgrup o Categoria laboral d’enquadrament de funció, 0,25 punts/mes treballat, amb un màxim de 3 punts.

b)    Experiència professional en la resta de les Administracions Públiques, en qualsevol Subgrup o Categoria laboral d’enquadrament de funció, 0,10 punts/mes treballat, amb un màxim d’1 punts.

A efectes de valoració de les faccions inferiors, els mesos es computaran per 30 dies.

 

2.  Formació i perfeccionament

Es valorarà l’assistència a cursos, seminaris, postgraus i mestratges de formació, d’especialització o de perfeccionament, de durada igual o superior a 10 hores, impartits per organismes oficials, Universitats, Instituts o Escoles d’Administració, sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 6 punts, d’acord amb el següent barem

a.     Per cursos o jornades de durada inferior a 20 hores: 0,10 punts/curs, amb un màxim d’1,40 punts.

b.     Per cursos de durada inferior a 40 hores: 0,25 punts/curs, amb un màxim d’1 punt.

c.     Per cursos de durada inferior 60 hores, 0,30 punts/curs, amb un màxim de 0,90 punts.

d.     Per cursos de durada inferior a 80 hores, 0,35 punts/curs, amb un màxim de 0,70 punts.

e.     Per activitats formatives de 80 o més hores, 0,45 punt/curs, amb un màxim de 0,90 punts.

f.      Per mestratges: 0,55 punts/mestratge, amb un màxim de 1,10 punts.

 

Només es valoraran activitats formatives dels últims 10 anys.

 

Els candidats han d’aportar certificat justificatiu d’haver realitzat els cursos, jornades, postgraus i mestratges en els que consti de forma expressa el nombre d’hores; sense aquest requisit, no es valoraran.

 

3. Coneixements de llengua catalana

Es valoraran el Certificat de coneixements de nivell superior de català (C2, antic nivell D) amb 1 punt.

 

Els mèrits s’acreditaran pels aspirants mitjançant certificats originals emesos pels òrgans competents o fotocòpies compulsades dels títols o diplomes. No es valoraran mèrits no al·legats en el termini de presentació de sol·licituds.

 

D.- Quarta Fase: entrevista personal i d’aptituds, no eliminatòria

El tribunal podrà mantenir una entrevista personal amb els aspirants, per tal de concretar els mèrits al·legats i l’adaptació del seu perfil formatiu i professional al lloc de treball.

 

Tindrà caràcter voluntari i no eliminatori pels aspirants.

 

La puntuació màxima a atorgar pel Tribunal serà de 3 punts.

 

 

Base 9a.  Relació d’aspirants i elevació de proposta de sol·licitud nomenament

 

El Tribunal realitzarà l'avaluació dels aspirants establint la classificació definitiva que s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les fases del procés de selecció, i elevarà a l’Alcaldia la llista dels aspirants, ordenats de major a menor puntuació, amb la proposta de sol·licitud de nomenament en favor de la persona aspirant que hagués obtingut la millor puntuació final.

 

També podrà elevar proposta de declarar deserta la convocatòria si considerés que cap de les persones aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament del lloc de treball convocat.

 

A la vista de la proposta elevada pel Tribunal, l’Alcaldia sol·licitarà de la Direcció General d'Administració Local el nomenament com a funcionari/nària interí/na de la persona aspirant que figuri en la proposta.

 

Per tal de garantir la finalitat del procés de selecció i l’efectiva provisió interina de la plaça objecte de convocatòria, en cas de renúncia al nomenament de la persona aspirant seleccionada i proposada, de no prestació del preceptiu jurament o promesa, o no formalització de la presa de possessió, s’entendrà que la proposta del Tribunal es fa extensiva supletòriament a la següent de les persones aspirants que figurés a continuació en la llista ordenada, i així successivament en favor de totes les incloses en ella, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda.

 

L’eficàcia supletòria de la proposta del Tribunal també regirà en el cas de renúncia del possessionat/da a la plaça, formalitzada dins els sis mesos següents al seu nomenament, i fins en tot cas el 31 de desembre de 2017.

 

La persona funcionària nomenada cessarà per qualsevol de les causes enumerades a l'article 7 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i conforme a l’article 37.1 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, i, en tot cas, en prendre possessió un/a funcionari/nària amb habilitació de caràcter nacional eventualment nomenat/da per a la plaça.

 

 

Base 10a. Presentació de documents

 

La persona aspirant proposada haurà de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent de la publicació de la relació d'aprovats en el Tauler d'Edictes i anuncis oficials de tots dos Ajuntaments, els documents acreditatius de compliment dels requisits exigits per participar en el procés de selecció, d'acord amb el que s'estableix a la base tercera.

 

Cas de no presentar aquesta documentació en el termini indicat, llevat dels casos de força major lliurement apreciats per l’Alcaldia, ser aquesta inexacta o incompleta o resultar d’aquesta que no es compleixen els requisits exigits, la personal aspirant decaurà en tots els seus drets derivats de la participació i superació del procés de selecció, sense perjudici de les responsabilitats en que hagués pogut incórrer per falsedat o inexactitud.

 

 

Base 11a.  Incidències i recursos

Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos, i la formalització de la proposta de nomenament, es podrà interposar Recurs potestatiu de Reposició davant de l’Alcalde, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o directament Recurs Contenciós Administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes i resolucions del Tribunal qualificador, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la Corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar Recurs d’Alçada davant de l’Alcaldia, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si es volgués impugnar la Resolució d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedirà interposar Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat d’aquesta classe de Tarragona que per torn correspongui, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar Recurs de Reposició davant la mateixa Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar igualment des del dia següent de la publicació.

 

 

El Masroig, 22 de gener de 2018.

 

L’Alcalde,   

Sr. Ferran Masip i Bargalló.

 © Ajuntament del Masroig, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo